产品中心

PRODUCTS CENTER

当前位置:首页产品中心全站仪天宝全站仪Trimble S9-S9HP全站仪

全站仪

产品简介

Trimble S9全站仪中工程专用的附加特性包括Trimble Finelock精细锁定技术和3R激光指示器。Trimble Finelock检测目标时不受周围棱镜的干扰,可用于近距离的高精度应用

产品型号:Trimble S9-S9HP
更新时间:2024-05-30
厂商性质:代理商
访问量:1291
详细介绍在线留言

Trimble S9-S9HP全站仪

Trimble S9-S9HP<strong>全站仪</strong>
性能和精度
Trimble® S9全站仪集成了好的外业技术、高等级精度和工程特性,具有稳定的性能和精度。您可以把扫描、影像和测量组合到单一解决方案中,或者通过长测程精细锁定FineLock™和Trimble DR高精(HP) EDM等选项,专注于高精度等级的测量,用于高精度要求的工程应用中,内业数据处理时您可以依靠Trimble Business Center和Trimble 4D办公软件,让它们帮助您处理和分析数据。
 
为专项工程应用而设计
例如:监测和隧道工程等。在这些工程中,您需要一个具有速度、精度和可靠性的解决方案。S9 HP全站仪中的Trimble DR HP EDM与您选择的1"或0.5"角精度和长测程精细锁定相结合,能够灵活地应对最棘手的项目。
 
Trimble DR Plus 和 DR HP EDM
Trimble DR Plus范围测量技术提供了延伸范围直接反射测量功能,无需棱镜,您也能测量到极其远的距离。当测量棱镜时,S9 HP的DR HPEDM能够提供更高的精度。Trimble高性能的EDM与无摩擦驱动的MagDrive™伺服技术相结合,提供了快速测量能力,并且不影响精度。
 
Trimble SurePoint™ 精确瞄准
Trimble SurePoint™ 可以降低瞄准误差,您可以获得可信赖的测量结果,避免不必要的重测无论是风吹动,还是手触碰仪器,或是场地晃动,Trimble S9全站仪都能够瞄准并保持在目标上,主动消除不稳定因素带来的影响,确保每次都能精确地进行瞄准和测量。借助拥有的MultiTrack™技术和目标ID能力,测量员可以选择适合现场条件的目标类型(被动或主动),精确地找到并锁定正确的目标。
 
为工程设计的Trimble Finelock功能
Trimble S9全站仪中工程专用的附加特性包括Trimble Finelock精细锁定技术和3R激光指示器。Trimble Finelock检测目标时不受周围棱镜的干扰,可用于近距离的高精度应用。TrimbleLongRange FineLock长测程精细锁定选项扩展了此功能。使用Trimble S9 HP的3R类激光指示器,您能够以可视化的方式在更大范围内对隧道或地下矿中的点作出标记。
 
Locate2Protect技术实时管理您的设备
有了Trimble Locate2Protect定位保护技术,您便可知道全站仪实时情况,查看设备位置和状态。当您的设备离开了工作场所或经历了意外碰撞或滥用,它会向您发出报警。
 
Trimble InSphere Equipment Manager设备管理员系统可让您查看使用情况,并且始终保持最新的固件、软件和维护要求。借助Trimble Locate2Protect和InSphere EquipmentManager,可以保证最新的设备和实施管理。
 
Trimble VISION 和 SureScan 技术选项
Trimble S9标配了Trimble VISION™和SureScan技术选项。改善的Trimble VISION赋予您的能力,可以利用控制器的实时视频影像直接进行测量,并从采集的影像中创建各种各样的可交付成果。S9全站仪中的Trimble SureScan为保证扫描工作的灵活性,您不需要进行复杂的单独扫描系统设置,也不需要切换到专业外业软件。SureScan甚至能够设置您的扫描覆盖面并且获得高效率。
 
外业和内业软件
Trimble控制器和Trimble Access™外业软件的专业模块(如隧道、监测、管道和采矿)提供了专业的工作流程,可帮助您高效的完成任务。您还可以定制Trimble Access工作流程,以满足您的不同需要。
 
在内业,Trimble Business Center可以在单一软件解决方案中帮助您检查、处理和平差您的数据。Trimble 4D Control™办公软件为管理监测项目(无论实时还是后处理)提供了一个全面综合的解决方案,能够迅速发现系统实时变化情况。

性能(DR PLUS)
角度测量
传感器类型.............................................................带对径读数的绝对编码器
精度(基于DIN 18723的标准偏离).................................................0.5"(0.15 mgon) 
或 1"(0.3 mgon)
显示(最小计数) ..............................................................0.1" (0.01 mgon)
自动水准补偿器
  类型...............................................................................置中双轴
  精度.......................................................................0.5" (0.15 mgon)
  范围....................................................................±5.4' (±100 mgon)
距离测量
精度(ISO)
  棱镜模式
    标准1....................................................................... 1 mm + 2 ppm
精度(RMSE)
  棱镜模式
    标准.........................................................................2 mm + 2 ppm
    跟踪.........................................................................4 mm + 2 ppm
  DR模式
    标准.........................................................................2 mm + 2 ppm
    跟踪.........................................................................4 mm + 2 ppm
  延伸测程......................................................................10 mm + 2 ppm
测量时间
棱镜模式
  标准..................................................................................1.2秒
  跟踪..................................................................................0.4秒
DR模式
  标准..................................................................................1-5秒
  跟踪..................................................................................0.4秒
测量范围
棱镜模式(在标准晴朗条件下2,3)
  单棱镜..............................................................................2,500米
  单棱镜长测程模式..........................................................5,500米(最大测程)
  最短距离..............................................................................0.2米
DR模式
  反射箔20毫米.........................................................................1000米
  最短可能距离............................................................................1米
DR延伸测距模式
  白色卡(90%反射)4.....................................................................2200米
扫描
范围2,3...............................................................................1-250米
速度4.............................................................................可达15点/秒
最小点间隔10毫米
标准偏差......................................................................1.5 mm @ ≤50 m
单一3D点精度..................................................................10 mm @ ≤150 m
EDM规格
光源.............................................................脉冲激光二极管905nm,1类激光
光束发散棱镜模式
  水平........................................................................... 4厘米/100米
  垂直........................................................................... 8厘米/100米
光束发散DR模式
  水平........................................................................... 4厘米/100米
  垂直........................................................................... 8厘米/100米
大气改正...........................................................–130 ppm ~ 160 ppm,连续
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
性能(DR HP)
角度测量
角精度(基于DIN 18723的标准偏离)..............................................0.5" (0.15 mgon) 
或 1"(0.3 mgon)
角度显示(最小计数)...........................................................0.1" (0.01 mgon)
距离测量
精度(ISO)
  棱镜模式
    标准1......................................................................0.8 mm + 1 ppm
    精度(RMSE)
  棱镜模式
    标准.........................................................................1 mm + 1 ppm
    跟踪.........................................................................5 mm + 2 ppm
  DR模式
    标准.........................................................................3 mm + 2 ppm
    跟踪........................................................................10 mm + 2 ppm
测量时间
棱镜模式
  标准...................................................................................2.5秒
  跟踪...................................................................................0.4秒
DR模式
  标准..................................................................................3-15秒
  跟踪...................................................................................0.4秒
测程
棱镜模式(在标准晴朗条件下2,3)
  单棱镜...............................................................................3,000米
  单棱镜长测程模式.....................................................................5,000米
  三棱镜长测程模式.....................................................................7,000米
  最短距离...............................................................................1.5米
DR模式
  最短距离...............................................................................1.5米
EDM规格(DR HP)
光源..........................................................................激光二极管660nm;
棱镜模式下为1类激光,DR模式下为2类激光
光束发散
  水平.............................................................................4厘米/100米
  垂直.............................................................................4厘米/100米
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
系统规格
水准器
三角基座圆水准器.....................................................................8'/2毫米
LC显示屏电子双轴水准器分辨率..................................................0.3" (0.1 mgon)
伺服系统
MagDrive伺服技术集成伺服/角度传感器电磁直驱
旋转速度..............................................................................115度/秒
正镜至倒镜旋转时间.......................................................................2.6秒
定位速度180度............................................................................2.6秒
制动夹和慢速运动............................................................伺服驱动,无限微调
对中
对中系统.........................................................................Trimble 3-pin
光学对中器......................................................................内置光学对中器
对焦距离放大倍数...........................................................2.3×/0.5米至无限远
望远镜
放大倍数..................................................................................30×
孔径....................................................................................40毫米
视场..........................................................................2.6米(在100米处)
对焦距离.........................................................................1.5米至无限远
带照明十字丝........................................................................可变(10档)
自动对焦..................................................................................标准
相机(在DR高精版中也有此选件)
芯片........................................................................彩色数字图像传感器
分辨率...........................................................................2048x1536像素
焦距....................................................................................23毫米
景深...............................................................................3米至无限远
视场.............................................................................16.5°x 12.3°
数字缩放4档...................................................................(1x、2x、4x、8x)
曝光.........................................................................点测光、HDR、自动
亮度................................................................................用户可定义
图像存储.....................................................................可达2048x1536像素
文件格式..................................................................................JPEG
电源
内置电池.............................................................可充电锂电池,11.1V-5.0Ah
外部电源..........................................................................12 V只有外部
工作时间5
  一块内置电池.....................................................................大约6.5小时
  三块内置电池(在多电池适配器内)....................................................大约18小时
  全自动托架(带一块内置电池)..........................................................13.5小时
视频全自动工作时间7
  一块电池.............................................................................5.5小时
  三块电池(在多电池适配器内)............................................................17小时
重量和体积
仪器(自动锁定).........................................................................5.4公斤
仪器(机器人)...........................................................................5.5公斤
Trimble CU控制器.......................................................................0.4公斤
三角基座...............................................................................0.7公斤
内置电池..............................................................................0.35公斤
横轴高度...............................................................................196毫米
 
自动锁定和机器人测量
被动棱镜............................................................................500–700米
Trimble MultiTrack目标...................................................................800米
Trimble ActiveTrack 360目标(DR Plus EDM).................................................500米
Trimble ActiveTrack 360目标(DR HP EDM)...................................................200米
  自动锁定瞄准精度,在200米处,标准偏差3
    被动棱镜............................................................................<2毫米
    Trimble MultiTrack目标..............................................................<2毫米
    Trimble ActiveTrack 360目标.........................................................<2毫米
最短搜索距离.............................................................................0.2米
内置/外置电台类型........................................................2.4 GHz跳频、扩频电台
搜索时间(通常)7........................................................................2–10秒
 
精细锁定(FINELOCK)
精细锁定瞄准精度(在300米处)
  (标准偏差)3...........................................................................<1毫米
  到被动棱镜测程(最小-最大)3.........................................................20–700米
  棱镜间最短间隔(在200米处)..............................................................0.8米
长测程精细锁定(不是每种机型都有)
  瞄准精度(在2,500米处)
    (标准偏差)3........................................................................<10毫米
  到被动棱镜测程(最小-最大)3,8.....................................................250-2,500米
  棱镜间最短间隔(在2500米处)...........................................................<10.0米
 
GPS搜索/地理锁定(GEOLOCK)
GPS搜索/地理锁定(GEOLOCK)...............................................................360度
或已定义的水平和垂直搜索窗口
获取解的时间9.........................................................................15-30秒
重获目标时间.............................................................................<3秒
测程.................................................................自动锁定和机器人测程限值
 
其它规格
激光瞄准器(同轴,标配) ...............................................................2类激光
激光瞄准器(非同轴,不是每种机型都有) ................................................3R类激光
内置跟踪光...................................................................不是每种机型都有
工作温度........................................................................–20ºC~+50ºC
防尘防水.................................................................................IP65
湿度.............................................................................100%,防凝结
通讯...................................................................USB、串口、Bluetooth®6
安全性.........................................................双层密码保护,Locate2Protect10
跟踪速率................................................................................10 Hz
 
 
1 标准偏差符合ISO17123-4。
2 标准晴天:无薄雾。阴天或适度阳光,带少许热流光。
3 测程和精度取决于大气条件、棱镜尺寸和背景辐射。
4 柯达灰色卡,类别号E1527795。
5 –20ºC时的能力是+20ºC时能力的75%。
6 蓝牙类型的核准情况视具体国家而定。联系当地的Trimble授权经销合作伙伴,了解详细信息。
7 取决于所选搜索窗口的大小。
8 长测程精细锁定可以从20米距离与标准精细锁定配合使用。
9 获得解算结果的时间取决于卫星的几何质量和GPS的位置。
10 功能和可用性取决于具体区域。


在线留言

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
热线电话:025-85630162

扫码加微信

Copyright © 2024南京华威测绘仪器有限公司 All Rights Reserved    备案号:苏ICP备17014582号-2

技术支持:化工仪器网    管理登录    sitemap.xml